katolska kyrkan

Ulf och Birgitta Ekman om resan hem till Rom i EWTN

En hiss till Jesus!

Therese av Jesusbarnet beskriver så tydligt och enkelt, det jag själv känner:

“Ni vet, moder, att jag alltid har önskat bli helig, men när jag jämfört mig med helgonen har jag alltid konstaterat att det är samma skillnad mellan dem och mig som mellan ett skyhögt berg och ett sandkorn som man trampar under fötterna. Men jag förlorade inte modet utan tänkte: Gud skulle aldrig inge oss önskningar som inte kan förverkligas, och då kan jag trots min ringhet eftersträva helighet. Att göra mig större är omöjligt, jag måste finna mig i att vara sådan jag är med alla mina brister. Men jag skall söka ut ett sätt att komma till himlen på en liten rak, kort väg, en alldeles ny liten väg. 

Vi lever i ett uppfinningarnas tidevarv. Nu behöver man inte längre gå uppför trappor, hos de rika har de ersatts med en hiss. Jag skulle också vilja finna en hiss, som bar mig upp till Jesus, ty jag är för liten för att gå uppför fullkomlighetens branta trappa. Därför sökte jag i de heliga skrifterna efter anvisningar om den önskade hissen och fann dessa ord av den eviga Visheten: ‘Den som är HELT LITEN må komma hit.’ Då kom jag, ty jag anade att jag funnit vad jag sökte, men jag ville också veta, min Gud, vad du skulle göra för de helt små som följde din kallelse, och fortsatte mitt sökande och se här vad jag fann: ‘Såsom en moder tröstar sitt barn så skall jag trösta eder; jag skall bära eder på armen och gunga eder på mitt knä!’ Å, aldrig har innerligare eller skönare ord fångat min själ: hissen, som skall bära mig upp till himlen, är dina armar, Jesus! Fördenskull behöver jag inte bli större, tvärtom måste jag ständigt förbli liten, ja, bli allt mindre.” 

(Ur Självbiografiska skrifter, Karmeliterna 1994)

Är det inte UNDERBART att det finns en HISS till Jesus?

Vi behöver prata mer om Djävulen, demoner och exorcism

Så som världen ser ut idag behöver vi katoliker prata mer om Djävulen och demoner och hur de påverkar oss. Och vi behöver prata mer om exorcism.

Idag publicerades ett intressant reportage om exorcister i DI Weekend. Kristina Kappelin har besökt den årliga kursen om exorcism vid Regina Apostolorum i Rom och pratat med präster och andra deltagare.

“Kyrkan har för få exorcister. Detta är ett reellt problem! Vårt samhälle resonerar som Djävulen, inte som Gud. Sätt ett barn framför tv:n sex sju timmar om dagen och ni har skapat en perfekt liten djävulsdyrkare”, säger biskop Luigi Negri. Och jag inget annat än att hålla med.

Alla deltagare som intervjuas – förutom möjligen de fnittrande, brittiska, anglikanska prästerna – är överens om ett ökat behov av exorcister. Biskop Helmut Moll i Köln berättar att han varje vecka får höra om minst två personer som är besatta av Djävulen – fler kvinnor än män, fler ungdomar än vuxna.

En anledning är det ökade intresset för New Age – spådomar, healing, yoga och annat.

2015-07-17 10.58.40

Thomas Idergard om att vara jesuit, om abort m.m.

Bra och intressant intervju med Thomas Idergard S.J.

“Har vi rätt att döda det mest oskyddade som den mänskliga tillvaron känner – det ofödda barnet?”

“Jag tycker att det är ganska framåtsträvande att säga, att det mest skyddslösa, det mest svaga som vår tillvaro känner, det måste vi värna.”

Helige Josémaria Escrivá – 40 år sedan att det populäre helgonet dog

Idag är det exakt som den helige Josémaria Escrivá, Opus Deis grundare, plötsligt och oväntat avled i Rom. Då hade han ägnat sitt liv åt att visa hur man lever ett heligt liv, även till vardags.

Citerad i Signum

Tidskriften Signum citerar min kommentar angående debatten i Dagen om Svenska Kyrkans firande av ärkestiftets 850-årsjubileum:

”Det går inte att komma undan att det är märkligt att en kyrka som är knappt 500 år gammal firar både 850- och 1000-årsjubileum.”

Dagen

“Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien”

Mycket bra och angelägen debattartikel i tidningen Dagen: Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien

Den katolska socialläran och miljön

Som kristna måste vi värna om miljön, om Skapelsen. Det är en självklarhet. Det är något som företrädare för Katolska kyrkan framhållit länge. En intressant artikel om detta, av Andreas Carlgren, finns i senaste numret av Katolskt Magasin (/5/2014).

Carlgren påpekar att skador som vi människor åsamkar jorden bryter mot förbundet mellan Gud, människan och skapelsen. Han hänvisar till den judiske filosofen hans Jonas som menade att vi i alla lägen måste handla på ett sätt så att mänskligt liv kan fortsätta på jorden. Carlgren kopplar det till den kristna paradregeln: behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är en intressant koppling.

Kopplingen till den katolska socialläran handlar ytterst om konsumtion och dess effekt på m miljön. Påven Paulus VI skrev t.ex. att “ingen får samla på sig ett överflöd av saker för eget bruk, när andra saknar livets nödtorft.” Carlgren citerar också den helige Ambrosius, som menade att “Du ger ingen gåva till den fattige när du tar från ditt överflöd, du ger bara tillbaka det som är hans. Ty du har lagt beslag på vad som var avsett att brukas av alla. Jorden tillhör alla, inte de rika.”

Carlgren avslutar sin artikeln med följande resonemang:

Att ha mer av det man behöver och mindre av det man inte behöver. Då kan man ha mer, fastän man har mindre. Man strävar efter att minska den egna kontrollen och istället leva i överlåtelse till Gud

 

Den katolska socialläran och välfärden

Bengt Almstedt gör i senaste numret av Signum en intressant genomgång och analys av den katolska socialläran i förhållande till välfärdsstaten. Han gör iakttagelser och drar slutsatser som ligger i linje med hur jag ser på det. Till exempel:

“Vi konstaterade att staten har ett generellt ansvar för gemenskapen och för människors välfärd. Vi såg också att detta ansvar inte med nödvändighet innebär att staten skall vara utövare av välfärden. Snarare tvärtom skall staten inte ingripa i uppgifter som enskilda och icke-statliga mänskliga gemenskaper kan utföra själva.”

Som jag ser det är det direkt skadligt att det offentliga lägger sig i detta. Almstedt påpekar samma sak:

“Konsekvensen av sådan ingripanden är nämligen att staten därigenom fråntar människan hennes möjlighet att i frihet och konkret handling älska sin nästa och genom omsorg om de fattiga handla solidariskt. Detta är att förgripa sig på människans möjlighet att kleva i enlighet med sin värdighet och kallelse. 

Almstedt fortsätter:

“… det är statens ansvar att möjliggöra och uppmuntra enskilda individer och de mindre gemenskaperna, civilsamhällets aktörer, att ta ansvar för välfärden, att hjälpa de fattiga. Staten måste värna människans ansvarstagande för andra.”

Läs varför Ulf Ekman konverterar till Katolicismen

Ulf Ekman svarar i tidningen Dagen idag på frågan varför han lämnar Livets Ord och går över till Katolska kyrkan. Hans svar är mycket tydliga och klargörande. Argumentet för Katolicismen är mycket starka.

Ekman säger bl.a. att “Katolska kyrkan har sanningen i sin fullhet.” Det är det centrala. Alla andra kyrkor och samfund missar viktiga delar, men Katolska kyrkan har allt. Hon är komplett.

Apropa de kristnas enhet säger han att “Jag tror att det är Jesu önskan att alla ska bli ett, och den enheten ska vara konkret. Och jag tror att den katolska kyrkan har det fullaste uttrycket för den enheten.” Precis så är det.

Läs hela intervjun här: Ulf Ekman: Därför blir jag katolik